Slysabætur

Umferðarslys Tort

Umferðarslys

Bótaréttur tjónþola á hendur tryggingafélögum vegna líkamstjóns í umferðarslysum er mjög ríkur. Ólíkt því sem almennt gildir í lögfræði þarf ekki að sanna sök til að eiga rétt á bótum þar sem skyldutryggingar gilda jafnt fyrir alla þá sem verða fyrir líkamstjóni hvort sem þeir bera sök á tjóninu eða ekki.

Það er útbreiddur misskilningur að ökumaður bifreiðar sem er í órétti eigi ekki rétt á slysabótum vegna líkamstjóns sem hann verður fyrir. Ökumaður, farþegar, sem og aðrir sem verða fyrir líkamstjóni í bílslysi eiga að jafnaði ávallt rétt á slysabótum jafnvel þótt annað kunni að gilda um tjón á bifreiðinni sjálfri.

Vinnuslys Tort

Vinnuslys

Samkvæmt kjarasamningum ber vinnuveitanda að slysatryggja starfsmenn sína vegna vinnuslysa. Tildrög vinnuslyss hefur ekki áhrif á rétt starfsmanns til bóta úr slysatryggingu launþega.
Jafnframt getur vinnuveitandi borið skaðabótaábyrgð á afleiðingum vinnuslyss ef slys er að rekja til saknæmrar háttsemi vinnuveitanda eða starfsmanna hans, s.s. ef annar starfsmaður vinnuveitanda veldur slysinu, ef öryggisbúnaði er ábótavant o.s.frv.
Sjómenn eru “kaskótryggðir” við störf sín á sjó og fá greiddar fullar bætur fyrir líkamstjón sem þeir verða fyrir við vinnuslys óháð því hver sem aðdragandi slyss kann að vera.
Frítímaslys Tort

Frítímaslys

Bótaréttur vegna frítímaslysa er almennt ekki víðtækur og jafnvel enginn. Máli skiptir hvort tjónþoli hefur slysatryggt sig sérstaklega vegna tjóns sem hann gæti orðið fyrir í frítíma. Slíkar tryggingar eru oft innifaldar í svokölluðum fjölskyldutryggingum/heimilistryggingum og í almennum slysatryggingum. Kjarasamningar tryggja stundum bætur úr slysatryggingu launþega enda þótt slys verði í frítíma. Þá kann einhver annar en tjónþoli að bera ábyrgð á tjóninu að hluta eða öllu leyti og kann tjónþoli því að eiga bótakröfu á hendur tryggingafélagi þess aðila.

innheimta bóta - Tort

Innheimta bóta

Það er mikilvægt að fá réttar ráðleggingar um bótarétt sinn verði maður fyrir líkamstjóni. Nær allir sem slasast í umferðarslysum eru tryggðir og fá fullar bætur og skiptir þá ekki máli hvort ökumaður bifreiðar hafi verið í rétti eða órétti. Þá er vinnuveitendum skylt að tryggja starfsmenn sína vegna slysa er þeir verða fyrir í starfi. Að jafnaði ber sá sem valdið hefur slysi með saknæmum hætti bótaábyrgð á afleiðingum þess. Miklu skiptir að sérfræðingar annist hagsmuni þess sem fyrir slysi verður enda kann ágreiningur m.a. að verða um bótaskyldu, fjárhæð bóta o.s.frv.

Smelltu hér til að hafa samband!